ความโปร่งใสในการปฎิบัติงานขององค์กร
ลำดับ รายการ
1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
2 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอยประจำปี 2564
6 แผนป้องกันและปราบปราบการทุจริต
7 การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
8 คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์