ประเมินความพึงพอใจต่อระบบ


หัวข้อการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
  1.คู่มือการใช้งานระบบอ่านเข้าใจง่ายและปฏิบัติตามคู่มือได้ทันที
  2.มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
  3.ข้อความถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
  4.ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจ
  5.การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  6.เมนูต่างๆ ใช้งานได้ง่าย
  7.ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและเหมาะสม
  8.ความรวดเร็วในการแสดงผลและการใช้งาน
  9.ความถูกต้องของข้อมูล
  10.ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในระบบ
  11.สามารถพิมพ์(print)เอกสารได้โดยตรงจากระบบ
  12.ความพึงพอใจต่อระบบโดยรวม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม