ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าว
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ (นักป้องกันฯ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (นักป้องกัน ฯ)
เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลได้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลได้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิคสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
ประกาศร่างข้อบัญญัติมูลฝอย เรื่อง รายงานการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประกาศยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือจากผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือจากผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศ การรับลงทะเบียนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง รายงานการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่องการกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน(รอบที่ ๒)
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณา(ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ รอบ 12 เดือน
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
การรับฟังความเห็นประกอบการประเมิณผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์
แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน อบต.หัวเรือ
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ
หน้ากากอนามัย ทิ้งอย่างไร?
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ค้นหาคำตอบ บริโภคปลอดถัย
สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ
"งด" หรือ "ชะลอ" เดินทางข้ามจังหวัด
การป้องกันตนเองจากไวรัส Covid-19
ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
จัดตั้งตู้ปันสุขเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลการะทบจากการแพร่ระบายของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานกู้ชีพกู้ภัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส จังหวัดมหาสารคาม ใสสะอาด"
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.หัวเรือ
คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.หัวเรือ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
จดหมายข่าว (งานการเงิน)
จดหมายข่าว (งานจัดเก็บภาษี)

นายรัสสี พิจุลย์
นายก อบต.หัวเรือ