แผนการดำเนินงาน
ลำดับ รายการ
1 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน อบต.หัวเรือ
2 รายงานผลการติดตามแผนประจำปีงบประมาณ 2563
3 แบบรายงานผลการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564-รอบที่1
4 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒