ข่าวงานพัสดุ
ลำดับ รายการ
1 ประกาศผู้ไดรับคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ผ่านระบบ EGP ประจำปี 2564 ไตรมาส 2
2 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 ไตรมาส 2
3 ประกาศผู้ไดรับคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ผ่านระบบ EGP ประจำปี 2564 ไตรมาส 1
4 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 ไตรมาส 1
5 ประกาศการจัดหาพัสดุ ปี2564
6 ประกาศผู้ไดรับคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ผ่านระบบ EGP ประจำปี 2563 ไตรมาส 4
7 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ไตรมาส 4
8 ประกาศผู้ไดรับคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ผ่านระบบ EGP ประจำปี 2563 ไตรมาส 3
9 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ไตรมาส 3
10 ประกาศผู้ไดรับคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ผ่านระบบ EGP ประจำปี 2563 ไตรมาส 2
11 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ไตรมาส 2
12 ประกาศจัดซื้อรถกู้ชีพประจำปี 2563 ครั้งที่ 3
13 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล จากบ้านหัวเรือ ไปปททุมรัตต์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2563
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาฝายเหล่าหุ่งไปบ้านแดง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2563)
15 ประกาศจัดซื้อจัดรถกู้ชีพประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
16 ประกาศผู้ไดรับคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ผ่านระบบ EGP ประจำปี 2563 ไตรมาส 1
17 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ไตรมาส 1
18 ประกาศแผนก่อสร้างถนน คสล. (งบเงินอุดหนุน จำวน 2 เส้น)
19 ร่างประกาศการจัดซื้อรถกู้ชีพประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
20 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถกู้ชีพประจำปี2563
21 ประกาศแผนจัดซื้อรถกู้ชีพประจำปี 2563
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง มิถุนายน 2562
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี 2561
24 ประกาศอบต.หัวเรือเรื่องการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.หัวเรือ
25 ประกาศอบต.หัวเรือเรื่องการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงาน (กองช่าง) อบต.หัวเรือ
26 ประกาศอบต.หัวเรือเรื่องการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต.หัวเรือ
27 ประกาศอบต.หัวเรือเรื่องการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างลานตลาดคอนกรีตบ้านชาดใหญ่หมู่ที่ 1
28 ประกาศอบต.หัวเรือเรื่องการเปิดเผยราคากลาง วางท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยนาบริเวณที่นานางเสาวนีย์ บุตรเอื้อ
29 ประกาศอบต.หัวเรือเรื่องการเปิดเผยราคากลางคสล.ม.5 จากบ้านนายปรีชา ดาวุธไปด้านทิศตะวันออก
30 แผนปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
31 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2562