ข่าวการเงินการคลัง
ลำดับ รายการ
1 จดหมายข่าว ปี 2564
2 รายละเอียด ภ.ด.ส.3 ปี 2563
3 ประกาศ ภ.ด.ส.3 ปี 2563
4 รายละเอียด ภ.ด.ส.1 ปี 2563
5 ประกาศ ภ.ด.ส.1 ปี 2563
6 จดหมายข่าว 2563
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
10 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
11 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564
12 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2563
13 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
14 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2563
15 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
16 งบเดือน กรกฎาคม 2562
17 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3
18 งบเดือน มิถุนายน 2562
19 งบเดือน พฤษภาคม 2562
20 งบเดือน เมษายน 2562
21 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2
22 งบเดือน มีนาคม 2562
23 งบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
24 งบเดือน มกราคม 2562
25 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1
26 งบเดือน ธันวาคม 2561
27 งบเดือน พฤศจิกายน 2561
28 งบเดือน ตุลาคม 2561
29 จดหมายข่าวกองคลัง ปี 2562
30 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561
31 จดหมายข่าวกองคลัง ปี 2561
32 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560