ข่าวการเงินการคลัง
ลำดับ รายการ
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
4 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
5 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564
6 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2563
7 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
8 รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2563
9 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
10 งบเดือน กรกฎาคม 2562
11 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3
12 งบเดือน มิถุนายน 2562
13 งบเดือน พฤษภาคม 2562
14 งบเดือน เมษายน 2562
15 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2
16 งบเดือน มีนาคม 2562
17 งบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
18 งบเดือน มกราคม 2562
19 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1
20 งบเดือน ธันวาคม 2561
21 งบเดือน พฤศจิกายน 2561
22 งบเดือน ตุลาคม 2561
23 จดหมายข่าวกองคลัง ปี 2562
24 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561
25 จดหมายข่าวกองคลัง ปี 2561
26 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560