ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลำดับ รายการ
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561