หัวหน้าส่วนราชการ

นายบุญตา ทองพา
ปลัด อบต.

นายอนุรักษ์ ไชยรงศรี
รองปลัด อบต.

นายศราวุธ กุลนิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายเชิดชาย จ่าพา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสิทธิชัย กางโหลน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวภาวนา อัฐิปา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นายรัสสี พิจุลย์
นายก อบต.หัวเรือ