หัวหน้าส่วนราชการ

นายบุญตา ทองพา
ปลัด อบต.

นายอนุรักษ์ ไชยรงศรี
รองปลัด อบต.

หัวหน้าสำนักปลัด

นายเชิดชาย จ่าพา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสิทธิชัย กางโหลน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวภาวนา อัฐิปา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นายรัสสี พิจุลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ