กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ รายการ
1 ระเบียบ_มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา2548
2 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ-พ
4 การรับ-การเบิก-การตรวจ-ฉบับ-4
5 รบ.ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่าย-ฉบับ-3-2558
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2554
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547