เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ลำดับ รายการ
1 กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสาร
2 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
3 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
4 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิคสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
5 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
6 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
7 ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของส
8 บัญชีรายชื่อ กกต.อบต. 123 แห่ง จ.มหาสารคาม