ทำเนียบบุคลากร อบต.หัวเรือ
บุคลากร กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

นางสาวภาวนา อัฐิปา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นายปรีชา ถิระชัย
นักพัฒนาชุมชน