ทำเนียบบุคลากร อบต.หัวเรือ
บุคลากร กองช่าง

นายสิทธิชัย กางโหลน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพงปภา ศรีวชัรกุล
นายช่างโยธา

นางประดับ เพชรสุข
เจ้าพนักงานธุรการ

สิบเอกธีรวัฒน์ ฤทธิสาร
นายช่างไฟฟ้า

นายณัฐพล มากมน
นายช่างไฟฟ้า

นายสกล ประเมทะโก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเกียงไกร สมสา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเชาวฤทธิ์ จ่าพา
พนักงานขับรถ

นายรัสสี พิจุลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ