ทำเนียบบุคลากร อบต.หัวเรือ
บุคลากร กองช่าง
 

นายสิทธิชัย กางโหลน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายพงปภา ศรีวชัรกุล
นายช่างโยธา

สิบเอกธีรวัฒน์ ฤทธิสาร
นายช่างไฟฟ้า

นางประดับ เพชรสุข
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสกล ประเมทะโก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเกียงไกร สมสา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเชาวฤทธิ์ จ่าพา
พนักงานขับรถ