ทำเนียบบุคลากร อบต.หัวเรือ
บุคลากร กองช่าง

นายสิทธิชัย กางโหลน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพงปภา ศรีวชัรกุล
นายช่างโยธา

นางประดับ เพชรสุข
เจ้าพนักงานธุรการ

สิบเอกธีรวัฒน์ ฤทธิสาร
นายช่างไฟฟ้า

นายณัฐพล มากมน
นายช่างไฟฟ้า

นายสกล ประเมทะโก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเกียงไกร สมสา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเชาวฤทธิ์ จ่าพา
พนักงานขับรถ