ทำเนียบบุคลากร อบต.หัวเรือ
บุคลากรสำนักปลัด

นายบุญตา ทองพา
ปลัด อบต.

นายอนุรักษ์ ไชยรงศรี
รองปลัด อบต.

นายศราวุธ กุลนิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด

จ่าเอกนิติกร สินเธาว์
นักทรัพยากรบุคคล

นายอิสระ อินทรศิลา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายทนงศักดิ์ ดงงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จ่าสิบเอกบดินทร์ ปะตังทะสา
เจ้าพนักงานธุรการ

นายพัลลภ กุมชาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวรุ่งรัตน์ ทรีศรี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนันทิยา ศรีประมาณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอรรถพล กิติอาษา
พนักงานขับรถ

นางเพียน ปัดเต
ภารโรง

นายสมสุข สมศิริ
คนงานทั่วไป