สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ

นายประเพียร ปัตถาดี
ประธานสภา อบต.หัวเรือ

นายเภา อนุชาด
รองประธานสภา อบต.หัวเรือ

นายเคน กุมชาด
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 1

นายสวัสดิ์ ตะชา
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 1

นายไมย์ สมศิริ
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 2

นางสาวลำพูน ชุมดี
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 2

นายทองจันทร์ สัมนิตย์
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 3

นายทศพล สุดสูง
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 4

นายสมพร มูลภาที
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 4

นายสวิล เหง่าง่า
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 5

นายอุดร ฤทธิสาร
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 5

นายวีระศักดิ์ ทองใต้
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 6

นายสุเทพ พลกำแหง
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 6

นางบังอร ปาปะไพร
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 7

นางหวิน ละดาวัลย์
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 8

นายโสภา แสงแสน
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 9

นายทองยศ ประทุม
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 9

นายคมสัน ปัจจัย
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 10

นายคมสัน มาฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 10

นายยุทธพงศ์ ฤทธิสาร
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 11

นางละออง เสตสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 11

นายสุพรรณ ปะวันเต
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 12

นายพิชิต กัณหา
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 12

นายกอบกิจ ปัจจัย
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 13

นายบุญจันทร์ สระสม
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 14

นายจำนงค์ ลุนทอ
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 14

นางสาวเยาวรัก เพื่อนใบลี
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 15

นายพิสาร จันทะแสง
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 16

นายประจักษ์ สุทธิสำราญ
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 17

นายเกรียงศักดิ์ มาฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 17

นายสง่า รัดอ้อ
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 18

นายหนูพร ปะกาสังข์
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 18

นายศิริ นามวิเศษ
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 19

นายม้วน อินธิแสง
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 19

นายสมร เจนทะโกฎิ์
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 20

นายสนั่น ชุนเปลี่ยน
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 20

นายเวชสุวรรณ จันทะจิต
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 21

นายทองพูล วงค์สมบัติ
สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ที่ 21