ทำเนียบบุคลากร อบต.หัวเรือ
บุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวลภัสรดา นามภักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ