ทำเนียบบุคลากร อบต.หัวเรือ
บุคลากร กองการคลัง

นายเชิดชาย จ่าพา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวใกล้รุ่ง ทองกอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางถาวรีย์ สวนนอก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอุมาพร ศิริแสนปกร
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวยุพาพักตร์ เดชวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวปนัดดา เลิศสีดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพัชรี อินธิแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้