ทำเนียบบุคลากร อบต.หัวเรือ
บุคลากร กองการศึกษา

นางสาวสุภาวดี น้อยศรี
นักวิชาการศึกษา
 

นางสาวพัชรินทร์ กุมชาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางลมร พิมพ์พันธ์
ครู

นางสาวจรรยา ลดาวัลย์
ครู

นางสาวนงนุช จุลนาค
ครู

นางสาวจูน จันทราเลิศ
ครู

นางสาวนวทพร พินทะปะกัง
ครู

นางสาวสุภาพ หลาบคำ
ครู

นางสาววราภรณ์ ปะภาษา
ครู

นางจินตนา สุดสูง
ครู

นางสาวดวงใจ โคตบุตรโต
ครู

นางสาคร บุญเรือ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสายน้ำผึ้ง ติดวงษา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเพ็ญพิชชา มะหัด
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวทองพันธ์ บุตะกาศ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนฤมล ตรีทิพย์ชวาล
ผู้ดูแลเด็ก