ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.หัวเรือ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ :

  “การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำมากมี เกษตรอินทรีย์ปลอดภัย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง”

สภาพทั่วไปของตำบล :

  สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ อาชีพหลักทำนา อาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตร

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา :

 ตำบลหัวเรือ เมื่อก่อนมีเขตแดนขึ้นอยู่หลายอำเภอเช่น อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ต่อมาได้แยกเขตแดนออกจากอำเภอนั้น มาตั้งเป็นตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีกำนันมาแล้ว 6 คน

ข้อมูลและรายชื่อหมู่บ้าน :

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนราษฎร (คน) ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง รวมทั้งสิน
1 บ้านชาดใหญ่ 161 368 393 761 นายสุวรรณ เกณฑ์มา (กำนัน)
2 บ้านชาดใหญ่ 162 363 357 720 นายสุทัศน์ สิตะสังข์
3 บ้านชาดน้อย 153 359 363 722 นายประดิษฐ์ กองบุตร
4 บ้านหัวเรือ 138 321 333 654 นายสวง ยินดี
5 บ้านฝาง 128 301 288 589 นายสวัสดิ์ ทรีศรี
6 บ้านกอก 120 250 275 525 นายชยุตรานันท์ มาลาศูนย์
7 บ้านกุดอ้อ 151 353 341 694 นายสุทัศน์ ปาปะไพร
8 บ้านหนองบัว 136 333 296 629 นายสำรวย อินธิแสง
9 บ้านยาง 50 109 106 215 นายดาวเรือง อ่านเขียน
10 บ้านโคก 116 261 290 551 นายประเสริฐ ก้อนทอง
11 บ้านหนองแก 58 137 141 278 นายทองใบ บุตรโชติ
12 บ้านนาฝาย 112 213 230 443 นายบุญหนา คุณสีขาว
13 บ้านซองแมว 68 142 147 289 นายธนวิทย์ ปองไป
14 บ้านเหล่าหุ่ง 77 184 191 375 นายบุญธรรม บุษบา
15 บ้านดอนเม็กป่าแถม 54 159 160 319 นายเจริญ วิชาชาติ
16 บ้านดงเค็ง 46 91 95 186 นายสมพงษ์ ครองสี
17 บ้านดอนฝาง 66 139 153 292 นายสิวิชชา อินทิแสง
18 บ้านวังปทุม 148 305 335 640 นายเสกสรร อันสุวรรณ์
19 บ้านหนองบัวทอง 137 367 395 762 นายเล็ก ครองสี
20 บ้านไก่เฒ่า 34 72 67 139 นายสนิท ปองไป
21 บ้านดอนกอก 120 250 253 503 นายสม ทาทิพย์