ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าว
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส จังหวัดมหาสารคาม ใสสะอาด"
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.หัวเรือ
คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.หัวเรือ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
จดหมายข่าว (งานการเงิน)
จดหมายข่าว (งานจัดเก็บภาษี)

วีดีโอ

นายรัสสี พิจุลย์
นายก อบต.หัวเรือ