ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าว
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.หัวเรือ
คณะกรรมการศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ข้อบังคับ จรรยาบรรณของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นประจำปี 2562
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ประจำปี 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเ
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงาน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปี 2561
จดหมายข่าว(งานจัดเก็บภาษี) ปีงบประมาณ 2562
จดหมายข่าว (งานการเงิน)
จดหมายข่าว (งานจัดเก็บภาษี)
การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

วีดีโอ

นายรัสสี พิจุลย์
นายก อบต.หัวเรือ