องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาทุกๆด้าน เพื่อความเจริญที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าว
จัดตั้งตู้ปันสุขเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลการะทบจากการแพร่ระบายของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานกู้ชีพกู้ภัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส จังหวัดมหาสารคาม ใสสะอาด"
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.หัวเรือ
คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.หัวเรือ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
จดหมายข่าว (งานการเงิน)
จดหมายข่าว (งานจัดเก็บภาษี)

กิจกรรม อบต.
Card image cap

จัดตั้งตู้ปันสุขเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลการะทบจากการแพร่ระบายของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19) 23 เมษายน 2564

Card image cap

โครงการอบรม กิน อยู่ ปลอดภัยห่างไกลโรคและธนาคารความดีผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ วันที่ 8 เมษายน 2564

Card image cap

ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุอำเภอวาปีปทุม วันที่ 9 เมษายน 2564

Card image cap

ประชุมประชาคม

Card image cap

ตรวจเยี่ยมศูนย์เด็ก/ติดตามโครงการ

Card image cap

กิจกรรมการปลูกต้นดาวเรือง


ลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วีดีโอ

นายรัสสี พิจุลย์
นายก อบต.หัวเรือ