องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาทุกๆด้าน เพื่อความเจริญที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าว
เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลได้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลได้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิคสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งกิจกรรม อบต.
Card image cap

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปทุม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองผ่านระบบ Thai stop covid Plus ของกรมอนามัย และกำกับ ติดตาม ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการร้านค้า คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ด้ว

Card image cap

โครงการอบรมซ้อมแผนให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยให้แก่ผู้นำชุมชนและนักเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวกุดอ้อ สถานี​ตำรวจภูธร วาปีปทุม และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

Card image cap

ติดตามการทำงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น วันที่ 1 มิถุนายน 2564

Card image cap

รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดร่วมกับ รพสต. วันที่ 28 เมษายน 2564

Card image cap

โครงการอบรม กิน อยู่ ปลอดภัยห่างไกลโรคและธนาคารความดีผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ วันที่ 8 เมษายน 2564

Card image cap

ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุอำเภอวาปีปทุม วันที่ 9 เมษายน 2564


นายบุญตา ทองภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

คะแนนความพึงพอใจต่อระบบ

89.4%

คะแนนความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ

90.8%

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564

(ลิงค์)

ลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง