ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าว
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปี 2561
จดหมายข่าว(งานจัดเก็บภาษี) ปีงบประมาณ 2562
จดหมายข่าว (งานการเงิน)
จดหมายข่าว (งานจัดเก็บภาษี)

วีดีโอ

นายรัสสี พิจุลย์
นายก อบต.หัวเรือ